สร้างองค์กรที่มีความสุขด้วยแนวคิด Happy Workplace

February 9, 2024

ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

สร้างองค์กรที่มีความสุขด้วยแนวคิด Happy Workplace

โพสใน

Happy Workplace หัวใจของการทำงานที่ดี ช่วยสร้างองค์กรให้มีความสุข การออกแบบออฟฟิศแบบธรรมดาๆ จนกลายมาเป็น Smart Office จุดเริ่มต้นแรกเริ่มของการพาพนักงานก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ส่งผลลัพธ์ถึงประสิทธิภาพการทำงานก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น แล้วแนวคิด Happy Workplace คืออะไร happy workplace มีอะไรบ้าง ทำไมควรทำให้สถานที่ทำงานเป็นแบบนี้ ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูด้วยกันได้เลย

แนวคิด Happy Workplace คืออะไร

สำหรับแนวคิด Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่ได้มีการมุ่งเน้นดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายก็คือพนักงานในองค์กร การสร้างความสุขนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีสุขในการทำงาน จนก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ลดความตึงเครียด ลดความขัดแย้ง ทำให้งานที่ได้รับมีประสิทธิภาพได้รับผลลัพธ์ที่ดี หรือว่าง่ายๆ การทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงพนักงานเป็นหลักนั่นเอง 

Happy Workplace มีอะไรบ้าง

ถ้าอยากมองเห็นภาพกว้างมากขึ้นว่า Happy Workplace มีอะไรบ้าง ถ้าจะนำไปปรับพัฒนาสามารถทำตามรูปแบบไหน ตามไปอ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อกันได้เลย

1. Happy Body (สุขภาพดี)

สำหรับการมีสุขภาพแข็งแรงทุกด้าน ไม่ว่าด้านร่างกายหรือจิตใจ ล้วนส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานพร้อมน้อมรับและแก้ไขปัญหาได้ดี

2. Happy Heart (น้ำใจงาม)

การเป็นผู้ให้มีน้ำใจงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างความสุขที่แท้จริง ช่วยสร้างความสุขได้อย่างแท้จริง

Happy Workplace มีอะไรบ้าง

3. Happy Society (สังคมดี)

รู้รักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมการทำงานและการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้พนักงานมีความปรองดอง มีความสามัคคีต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย)

การผ่อนคลายหากรู้จักการผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ล้วนส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ ลดการเกิดความเครียด สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. Happy Brain (หาความรู้)

การมีความรู้ที่ดี หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอก็ย่อมนำพาไปสู่ความก้าวหน้าของการทำงาน ช่วยพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

6. Happy Soul (ทางสงบ)

คำสอนของศาสนา เข้าสู่เส้นทางสงบมีความศรัทธาและมีศีลธรรม คิดดี ทำดี ก็จะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตพบเจอกับสิ่งที่ดี ไปในเส้นทางที่ดี ทำให้มีสมาธิสามารถรับมือทุกปัญหาได้ดี

7. Happy Money (ปลอดหนี้)

ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีเงินจะต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บ ไม่ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็น หนีห่างจากการเป็นหนี้

8. Happy Family (ครอบครัวดี)

สำหรับการมีครอบครัวที่ดี มีความอบอุ่นและมีความมั่งคง จุดเริ่มต้นที่ช่วยปลูกฝังให้กลายเป็นคนดีในสังคม 

ตัวอย่างกิจกรรม Happy Workplace มีอะไรบ้าง

  • ส่งเสริมการชื่นชมผลงานและมอบรางวัลให้แก่พนักงานบ้าง
  • เปิดสื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องจำกัดลำดับขั้นเจ้านายลูกน้อง
  • สร้างบรรยากาศดีๆ ด้วยการเปิดเพลงคลอเบาๆ เสมือนกับการนั่งทำงานอยู่ที่คาเฟ่
  • ออกแบบระบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น มีการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานและเวลาพักเบรกอย่างเหมาะสม  

การออกแบบออฟฟิศ ส่งเสริมการเป็น Happy Workplace

ที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 การออกแบบออฟฟิศจึงมีผลต่อการทำงานมากๆ โดยการนำแนวคิด Happy Workplace ให้เกิดขึ้นได้จริงเพื่อให้พื้นที่ทำงานน่าอยู่และเอื้อต่อการทำงาน ก็จะส่งผลให้พนักงานมีความสุข ตั้งใจทำหน้าที่ ก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำองค์กรสู่เป้าหมายเร็วยิ่งขึ้น

สรุปเกี่ยวกับ Happy Workplace มีอะไรบ้าง

สรุป

สรุปบทความ

การทำงานที่ไม่มีความสุขย่อมส่งผลเสียทั้งต่อคนและต่อองค์กร จึงทำให้ การสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace กลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากที่สุดในปัจจุบัน ที่ไม่ว่าองค์กรไหนก็สามารถเริ่มต้นสร้างได้ง่ายๆ เพื่อพาองค์กรสู่ความสำเร็จและมีความสุข ใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน เข้ามาชมได้ในเว็บไซต์ของ Siam Okamura กันได้เลย

Latest posts

SEE ALL